หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Smart Board
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Smart Board

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-15 21:25:50

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน  ให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนรู้ ผู้สอนได้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  ให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน