หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยม โรงเรียนสาธิต
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยม โรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:29:19

            วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร อาจาย์และบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รายงานสรุปการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯในรอบปีที่ผ่านมา ท่านกร ทัพพะรังสี ได้ให้ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็น และกล่าวชื่นชม ขอบคุณคณะผู้บริหารและอาจารย์ที่ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิต โดยการนำของ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ จากนั้นนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้ไปค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ และค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบท่านกร ทัพพะรังสี เพื่อรายงานการเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม