หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ปีการศึกษา 2562
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:29:19

           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น

           ๑. เด็กหญิงชมพูนุท คำบุญเรือง มัธยมศึกษาปีที่ ๒

           ๒. เด็กหญิงธัญญรัญญ์ ธนวัตเธียรสิน มัธยมศึกษาปีที่ ๒

           ๓. เด็กหญิงภูวิศ สืบศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ ๒

   อาจารย์เพ็ญนภา หมีโต ควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาเคมี

          ๑. นางสาววีรภัทร ทองคำ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

          ๒.นางสาวบัณฑิตา เหล่าเมือง มัธยมศึกษาปีที่ ๖

          ๓.นางสาวปารีณา พรเฉิดฉาย มัธยมศึกษาปีที่ ๖

สาขาชีววิทยา

          ๑. นางสาวพรรษชล ศรีสาคร มัธยมศึกษาปีที่ ๔

          ๒. นายณัฐดนัย ยันตรง มัธยมศึกษาปีที่ ๔

          ๓. นายธนกฤต เส็งเล็ก มัธยมศึกษาปีที่ ๖

สาขาฟิสิกส์

          ๑. นายบวรนันท์ งิมขุนทด มัธยมศึกษาปีที่ ๖

          ๒. นางสาวณัฐธยาน์ ตันสุรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ ๖

          ๓. นายยศกฤต มูลสาคู มัธยมศึกษาปีที่ ๖

    อาจารย์ยุทธนา รัตนสุวรรณ เป็นผู้ควบคุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย