หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และรับผลสอบกลางภาคเรียน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และรับผลสอบกลางภาคเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:20

         วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานในการประชุม โดยมีการรายงานการปรชุม ปี 2561 และที่ประชุมรับรอง จากนั้น มีการแถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยเหรัญญิก พร้อมพิจารณารับรองงบดุล จากนั้นมีการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นนายกสมาคมฯ เนื่องจากคณะบริหารสมาคมได้หมดวาระในปีนี้ ที่ประชุมเสนอให้ พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง เป็นนายกสมาคมฯอีกวาระหนึ่ง จากนั้น รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียน ให้แก่สมาชิก ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ และอาจารย์พชระ วังมี อาจารย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้คำแนะนำการศึกษาต่อและนำเสนอผลการสอบเข้าของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 หลังจากปิดการประชุมแล้ว ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และพูดคุยหารือระหว่างผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา