หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันประกวดเรียงความและวาดภาพชิงทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
การแข่งขันประกวดเรียงความและวาดภาพชิงทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:18

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)” จัดโครงการประกวดเรียงความและประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ โดยในพิธีปิด ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุชาติ นิลสำราญจิต รองผู้อำนวยการโครงการภาคภาษาอังกฤษ เป็นประธานมอบรางวัล โดยผลการประกวดมีดังต่อไปนี้
ประกวดเขียนเรียงความ
รางวัลชนะเลิศ นายฐากูร สุสินแก่น โรงเรียนวัดอินทาราม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวรสิตา ภาคพานิช โรงเรียนวัดอินทาราม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวภัทรนันท์ รัตนบำรุงวงศ์
รางวัลชมเชย นางสาววชิญา ศิวะสุข โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ประกวดวาดภาพ
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายปัญญา เสนคราม โรงเรียนวัดอุดมรังสี
รองวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ. พรรณธร พึ่งกุศล โรงเรียนศรีพฤฒา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ. กษวรรณ ผิวนวล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย ด.ญ.พลอยพรรณราย เบญจรัฐพงศ์ โรงเรียน สรรพาวุธวิทยาลัย