หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯอบรมการสร้างบุคลิกภาพแห่งองค์กรการศึกษา
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯอบรมการสร้างบุคลิกภาพแห่งองค์กรการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-17 18:20:04

      วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ จัดให้มีการอบรม "การสร้างบุคลิกภาพแห่งองค์กรการศึกษา" ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนสาธิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นฤมล ชมโชม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาให้ความรู้การสร้างบุคลิกภาพให้ดูดี กริยาท่าทางและการแต่งตัว นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างบุคลิกที่โดดเด่นให้กับตัวเอง