หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-01 14:11:17

วันที่ 4 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานของ ผศ.ดร. กฤษดา บุญชม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 47 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกัลยาณมิตร   ในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมพณิชยกุล