หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ระยะที่2 ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ระยะที่2 ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 09:51:45

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่สี่ ระยะที่ 2 ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีคณะกรรมการจาก สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) จำนวน 3 ท่าน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ ประธาน

2. ดร.สาลินี ขจรไพร กรรมการ

3. ดร.ณัฐพงษ์ ฉลาดแย้ม กรรมการและเลขานุการ


โดยโรงเรียนสาธิตนั้น เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการประเมิน 3 มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

จุดเน้น ผู้เรียนมีความสมดุลด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก


มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

จุดเน้น พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงชีวิตประจำวัน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย


มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

จุดเน้น การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning)