หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 18:45:49

               วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565  เวลา 9.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5

การประชุมมีประเด็นวาระสำคัญ ดังนี้

▶ รายงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565

▶ รายงานเงินสะสมของของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2564

▶ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนเพื่อพัฒนา หน่วยงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2566