หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่ม KM บริการนักเรียนโรงเรียนสาธิต พบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2
กลุ่ม KM บริการนักเรียนโรงเรียนสาธิต พบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 23:34:12

          

             วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00 - 15.00 น.  สมาชิกกลุ่ม KM กลุ่มงานบริการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุพัตรา  ปราณี  ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยการประชุมครั้งนี้กลุ่ม KM ได้นำเสนอการแสวงหาความรู้ สรุปถอดบทเรียนที่ได้จากการแสวงหาความรู้  และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม KM ของโรงเรียนสาธิต  เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาด้านการบริการให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานในการบริการนักเรียน