หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมเสวนา "การอยู่รอดในมหาวิทยาลัยยุคดิจิตอล"
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมเสวนา "การอยู่รอดในมหาวิทยาลัยยุคดิจิตอล"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 22:58:00

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ และ ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนเข้าร่วมเสวนา “การอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมการบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการรับนักศึกษาและการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ” ในส่วนภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม 1212 วิทยาลัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม