หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำทีมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ (Core trainer) โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ (Online)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำทีมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ (Core trainer) โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-06 11:17:53คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับประถมศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)  

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยโรงเรียนสาธิตฯ มอบหมายให้ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  นำทีมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ (Core trainer) โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 โดยมีอาจารย์เข้าร่วมอบรม ดังนี้ 1.อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน  2.อาจารย์ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา และ 3.อาจารย์ณฐพล  อยู่เป็นสุข  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นวิทยากรแกนนำ ในโครงการนี้

Download