หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งแห่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน ระดับ 4 HSK4
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งแห่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน ระดับ 4 HSK4

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-15 14:55:47????恭喜萱素南他皇家大学附属中学高三年级优秀的学生考得过了汉语水平考试HSK 4 级。????????????????✨

各位学生们在朱拉隆功大学孔子学院参加考试 HSK 线上考试。HSK 是针对非母语认识进行的汉语水平测试。考试分为六个级别,学生们顺利通过了听力、阅读和写作,通过了第四级的汉语水平考试,要求学生至少学会1200个汉字。

恭喜各位学生们????????????✨

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งแห่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบผ่านวัดระดับภาษาจีน ระดับ 4 HSK4 ด้วยรูปแบบการสอบ Online Test (Home Edition) ประจำปี 2022 สนามสอบสถาบันขงจื้อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1.นางสาววราลี หลาบมาลา 张美蓝 ม.6/6

ได้คะแนน 264 เต็ม 300 คะแนน  

2.นางสาวบุญพิมล โนนจันทร์ 张婷雨 ม.6/6

ได้คะแนน 260 เต็ม 300 คะแนน

3.นางสาวโชติกา ไชยยงยศ 郑明玉 ม.6/2

ได้คะแนน 203 เต็ม 300 คะแนน

   การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK มีทั้งหมด 6 ระดับ นักเรียนต้องผ่านการสอบ การฟัง การอ่าน การเขียน และสอบผ่านระดับที่ 4 นักเรียนต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาจีน ซึ่งกำหนดให้นักเรียนต้องมีความรู้ในตัวอักษรจีนอย่างน้อย 1,200 ตัวอักษร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน Congratulations 恭喜 ????????????

Cr. อาจารย์กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์  (张宏宾老师 เหล่าซรือพี่แชมป์)

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ / ประธานหลักสูตรภาษาจีน