หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2565
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-16 17:38:13

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม  SSRU KM SHARE & LEARN 2565  

โดยที่ กลุ่มการบริการนักเรียน  

กลุ่มย่อยที่ 1 งานกิจการนักเรียน ได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เรื่อง "การจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองแบบออนไลน์"  

กลุ่มย่อยที่ 2 งานวิชาการ ได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง "การให้บริการเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแบบออนไลน์"

ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet