หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมกลุ่ม KM งานบริการนักเรียน โรงเรียนสาธฺิต ครั้งที่ 1
ประชุมกลุ่ม KM งานบริการนักเรียน โรงเรียนสาธฺิต ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-15 21:47:58

               วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.  กลุ่ม KM งานบริการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 เพื่อระดมสมอง  ทบทวนการดำเนินงานและกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินงาน  กำหนดเป้าหมายและขอบเขตในการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่ม  โดยในขั้นต่อไปสมาชิกกลุ่มเข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการกำหนดแผนการดำเนินงานของกลุ่ม  โดยในการประชุมนี้  อาจารย์ดร.สุดารัตน์  ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางการจัดการความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่ม