หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิต รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2563
รร.สาธิต รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-15 12:10:06

              วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ   ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563  ได้แก่ 

1 .รศ.อัจฉรา โพธิยานนท์   

2. ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน 

3. ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี   

              ซึ่งคณะกรรมการได้รับฟังผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐาน  และการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมา  จากนั้น คณะกรรมการได้พูดคุย ผ่านระบบออนไลน์กับตัวแทนผู้ปกครอง และสมาคมผู้ปกครองฯ  ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนอาจารย์   และนอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เข้าไปดูการเรียนการสอน และพูดคุยกับนักเรียนในห้องเรียนออนไลน์  

               จากนั้น เวลา 14.00 น. คณะกรรมการ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  ซึ่งโรงเรียนได้คะแนนระดับ "ยอดเยี่ยม" ทั้ง 3 มาตรฐาน