หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” จัดพิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
“สวนสุนันทา” จัดพิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 11:36:07

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์   ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ตั้งแต่วันที่  6 ธันวาคม  2563 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ในโอกาสอันสำคัญนี้ วันพฤหัสบดีที่   17  ธันวาคม 2563 เวลา 09.19 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ  หอประชุมสุนันทานุสรณ์   ซึ่งพรั่งพร้อมด้วย   คณะผู้บริหาร  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์  นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทาฯ    หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมด้วยบุคลากร  เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน

พิธีการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทอดวางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบแล้ว 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีบูลย์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ รับพระบรมราชโองการ    แล้วกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

จากนั้น อธิการบดีกล่าวปราศรัยแก่ประชาคม ปิดท้ายด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ มอบดอกไม้แสดงความยินดี

นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ต้องจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของสถานศึกษาแห่งนี้

ขอขอบคุณ 

ข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา