หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบของขวัญปีใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ
มอบของขวัญปีใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 09:26:22

          มอบของขวัญปีใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ  โดย อาจารย์นันทินี นักดนตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล  อาจารย์ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา ผู้ข่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ

โรงเรียนสาธิต เริ่มส่งความสุขมอบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภ้ฏสวนสุนันทา   โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  มอบหมายให้รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำของขวัญปีใหม่ไปมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

Download