หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตมุ่งพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษสู่สากล
โรงเรียนสาธิตมุ่งพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษสู่สากล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-18 16:30:44

                     เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2563  รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้น ม.4-5-6 จำนวน 336 คน ในการสอบภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานของ CEFR จาก Oxford University ดำเนินการสอบโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้หลังสอบเสร็จนักเรียนสามารถรับผลสอบได้ทันที และ ม.6 สามารถนำผลสอบไปยื่นเข้าต่อมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย โดยโรงเรียนคาดหวังให้นักเรียนประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของแต่ละคนและจะได้นำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนทั้งโครงการภาคภาษาอังกฤษและโครงความเป็นเลิศทางภาษา การสอบครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่าสอบจากโรงเรียนทั้งหมด โดยนักเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  

Download