หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมอบรม "เตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ"
บุคลากรโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมอบรม "เตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-21 21:17:52

               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ในวันที่ ๒๙ -๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี  พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบาย ทิศทางในการขับเคลื่อน “สวนสุนันทา” สู่ความเป็นเลิศในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี