หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำร่องพลิกชั้นเรียนภาษาอังกฤษ แบบเดิมให้มีความท้าทายและสนุกสนาน ด้วยเทคนิค Writing Conference
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำร่องพลิกชั้นเรียนภาษาอังกฤษ แบบเดิมให้มีความท้าทายและสนุกสนาน ด้วยเทคนิค Writing Conference

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-22 15:38:01

เทคนิคการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ "Writing Conference" เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (English Writing Skills) ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเขียนบทความข่าว (News Article) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร เริ่มต้นกระบวนการด้วยการที่ผู้สอนจัดโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขนาดย่อม (Mini-workshop) เพื่อสร้างพื้นฐานในการเขียนบทความภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ในขั้นตอนนี้ผู้สอนนำเสนอความรู้เกี่ยวกับนิยาม ประเภท องค์ประกอบ แนวทางการเขียน รวมถึงตัวอย่างบทความภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน หลังจากนั้นผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกเขียนบทความข่าวอย่างง่ายด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็นเสมือนดั่ง Coach ที่คอยให้คำแนะนำรวมถึงให้ความช่วยเหลือกับผู้เรียนแต่ละคนในระหว่างการทดลองเขียนบทความข่าว


หลังจากนั้นให้ผู้เรียนนั่งเป็นกลุ่มและเข้าสู่กระบวนการ "Group compositions" ที่ซึ่งผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับบทบาทสมมติเป็นสำนักข่าวจำลองและจะได้เริ่มเขียนบทความข่าวตามหัวข้อและข้อมูลที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้ โดยในกระบวนการ "Group compositions" นี้ผู้เรียนแต่ละสำนักข่าวจะต้องพูดคุย แลกเปลี่ยน รวมถึงร่วมกันเขียนบทความข่าวของสำนักข่าวตนเอง  ในะระหว่างที่ผู้เรียนทำกิจกรรมดังกล่าว ผู้สอนก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือน Coach อีกเช่นเคยเพื่อให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในเบื้องต้น


และท้ายที่สุดคือกระบวนการ "Peer editing and proof-reading" หรือกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของบทความข่าวโดยสำนักข่าวข้างเคียง (ผู้เรียนกลุ่มอื่น ๆ) ในกระบวนการนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางการเขียนบทความข่าวของผู้เรียนจากสำนักข่าวอื่น ๆ รวมถึงช่วยกันแก้ไขความผิดพลาดที่ปรากฎในบทความข่าวของผู้เรียนจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนได้รับผลป้อนกลับ (feedback)จากงานเขียนของตนเองอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการเขียนที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยในระหว่างนั้นผู้สอนจะเดินไปตามสำนักข่าวต่าง ๆ เพื่อให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยน รวมถึงร่วมกันแก้ไขบทความข่าวของผู้เรียนจากสำนักข่าวต่าง ๆ


จากการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ "Writing Conference" เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (English Writing Skills) ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP) ในครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสังเกตได้จากความสนุกสนาน การมีส่วนร่วมของผู้เรียนแต่ละคนในแต่ละกระบวนการที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น