หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ พูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน ให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ พูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน ให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-17 12:18:22

                วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (แผนการเรียนภาษาจีน) ได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ม.4/6  และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมาย Road map ของแผนการเรียน  ในการนี้ในนามกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จึงขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการมา ณ โอกาสนี้  ขอบคุณครับ