หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Form บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Form บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 16:38:21

             วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงาน จึงให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google form เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคุณวรพล      ไพวิโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้