หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก
ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:41

        วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันแรก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ทั้ง 5 อาคารเรียน ฝ่ายประถม และมัธยม ซึ่งในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า ผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนวันแรก