หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21
            วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ...
2019-10-25 08:40:24
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
          วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2019-10-25 08:31:38
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
           วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๕๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช ...
2019-10-25 08:26:50
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากร
            วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2019-10-25 09:16:09
ประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน
            วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-10-24 12:43:41
สรุปผลการดำเนินงานตาม Roadmap
          วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้สรุปผลการดำเนินง ...
2019-10-24 12:36:17
ประชุมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียน
          วันที่ 15 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำ ...
2019-10-24 12:30:44
คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ประชุมระดมความคิดร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ และ ดร ...
2019-10-24 12:19:11
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๔
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันภาษาอ ...
2019-10-16 18:50:56
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562
             วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ...
2019-10-16 18:53:59
ข่าวย้อนหลัง