ITAa

1. ข้อมูลพื้นฐาน

- โครงสร้างหน่วยงาน (O1)

- ข้อมูลผู้บริหาร (O2)

-อำนาจหน้าที่ (O3)

- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)

-ข้อมูลการติดต่อ (O5)

- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6) **


2. การประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)


3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

- Q&A (O8)

- Social Network (O9)

4. การดำเนินงาน

- แผนการดำเนินงานประจำปี (O10)

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (O11)

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

5. การปฏิบัติงาน

-  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)


6. การให้บริการ

 -  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)

-   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)

 -   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)

 -   e-Service (O17) **


7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)

-   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน (O19)

-   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)


8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)

-   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O22)

-   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O23)

-   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)


9. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

-   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25) **

-   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)
       -  แผนพัฒนาบุคคล  แผนพัฒนาบุคลากร รร สาธิต ปี 2565.pdf
                                           แผนพัฒนาบุคลากร รร สาธิต ปี 2566.pdf
       -  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล    แผนทรัพยากรบุคคล ปี 2565 สาธิต.pdf
                                                              แผนทรัพยากรบุคคล ปี 2566 สาธิต.pdf

-   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)

-   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)


10. การจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ

-   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) **

-   ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)

-   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)


11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)

-   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (O33)  


12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

-   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34) *

-   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)


13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

-   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)

-   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)  


14. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

-   การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38) **


15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

-   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต   (O40)

-   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)


16. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

-   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42) **

-   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43) **


 หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา