2019


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. เด็กชายชยุต        
นิวาศะบุตร  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2. เด็กหญิงชิดชนก
กลัดสำเนียง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
3. เด็กหญิงศศิพร      
ศรีศศลักษณ์        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
4. เด็กหญิงภาพิมล
บุญหลี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
5. เด็กชายญาณวุฒิ
อปริมาณ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
6. เด็กหญิงชนินาถ  
มาเจริญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
7. เด็กหญิงสุภาพรรณ              
รัตนาวะดี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
8. เด็กหญิงภัทรดา
โคกเกษม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
9. เด็กหญิงภาวนา  
วิริยะธนสิทธิ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.  เด็กชายปุรเชษฐ์    
ขันทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
2. เด็กหญิงภัทรกร
ทรงวรัชญ์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
3. เด็กชายภวมุข  
ภวภูตานนท์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
4. เด็กหญิงสุชญา          
ธาราศิริสกุล          
ชั้นมัธยาศึกษาปีที่  2/2
5. เด็กชายฟ้าสีฟ้า    
อบอาย        
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/3
6. เด็กหญิงชมพูนุช      
คำบุญเรือง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
7. เด็กชายณภัทร      
นาเจริญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
8. เด็กชายปัญญพนต์  
แสนยานุสินธิ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
9.  เด็กชายวรรธนวรรธน์    
คำมีศรีสุข
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
10. เด็กหญิงชุติมา
เอื้ออุดมสถาพร  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

1. เด็กหญิงชาลิสา            
หงส์โพธิพันธุ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1
2. เด็กทักษวดี  
ชอบจิตต์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1
3. นายณชนก    
กลัดสำเนียง    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2
4. นางสาวปภาวรินทร์      
ภูมิอาจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2
5.  นายจิรายุ  
กูรมะโรหิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/3
6. เด็กหญิงญาณิสา
อุ่นจิตพันธ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/3
7.  นายปรัชญา  
สว่างอารมณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4
8. เด็กชายก้องกิดาการ
แห่เสียงดัง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5
9.  นางสาวฤดีลักษณ์    
อุดมผล  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

1. นางสาวพริมา    
กลิ่นสุคนธ์      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2. นางสาวจิราสุ์    
คนา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
3. นางสาวสุชญา
โชติชุษณะ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
4. นางสาวพิชชากร  
โอภาสสุริยัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
5. นายชลธิศ
ทองประยูร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
6. นางสาวปพิชญา    
เข็มลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
7. นางสาวสิรีภรณ์        
อาษานอก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
8. นางสาวบุญพิมล
โนนจันทร์      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

1. นายภูริทัตย์  
จารุพงศ์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
2. นายนนทกร
แก้วบุญทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
3. นายพุทธภูมิ    
ศรีวงษ์ชัย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
4. นางสาวสิตาพัชญ์  
ธนาสิริกุลพงศ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
5. นางสาวสุวิชญา  
สิงห์แก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
6. นายร่มฟ้า  
 เป็นสุข
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

1. นายจิรัฏฐ์  
เตชะวิเชียร            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2. นายดวิษ    
จินตวิริยสกุล    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
3. นางสาวธนัชชา      
ช่วยรัตนะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
4. นางสาวอัญชุลี  
ชมภูนิช    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
5. นายวีรภัทร    
ทองคำ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
6. นางสาวปารีณา      
พรเฉิดฉาย    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
7. นายยุทธนา        
ฟักคำ            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
8. นางสาวชนิสรา  
พิมพ์ประสิทธิ์      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
9. นายกฤติน      
ศุขสถาน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
10. นางสาวสิทธณี    
เกตุจินดา    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
11. นางสาวอาทิตยา  
อรรถมงคลชัย      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6


* หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดีจะได้รับเกียรติบัตร จากประธานในพิธี  ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563