Home > Video Channel > Exchange students 2021
Exchange students 2021

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-14 11:32:42

มาฟังพี่ๆเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน พูดคุยว่าเค้าคิดอย่างไรจึงเลือกจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ

1. นาย ธีรภัทร รักเสือเดช  

2. นางสาว นันท์นภัส โชติช่วง  

3. นางสาว กรชนก สร้อยทอง  

4. นางสาวปัณฑิตา ชมภูแดง

5. นางสาวเสริมศรี บูชาวัง

สัมภาษณ์โดย อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง  

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการภาคภาษาอังกฤษ