Home > News
News

โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย
         วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-10-07 15:27:26
สอบปลายภาค
...
2018-09-13 14:14:17
กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง
กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-08-31 19:05:39
โครงการประกวดเต้นสาธิตสวนสุนันทาโคเวอร์แดนซ์ (Cover dance SD SSRU 1st contest)
ฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมโครงการประ ...
2018-08-31 19:05:39
ศิษย์เก่าสาธิตสวนสุนันทาสำเร็จการศึกษาระดับอุมศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยม
ขอแสดงความยินดีกับ นายศณิศร ธาราประเสริฐ ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารุ่นที่ 74 ...
2018-08-31 19:05:39
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แสดงละคร “วันสุนทรภู่”
       วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันสุนทรภู่ " กวีเอกของโลก กล ...
2018-06-29 13:56:10
กิจกรรม School Tour ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมในรายวิชา English Tour Guide สอนโดย อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
2018-06-21 16:12:58
มอบประกาศนียบัตรรางวัลประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหา ...
2018-06-25 16:49:38
ฝึกซ้อมเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ม.6
วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายวิชาแนะแนว โดยอาจารย์จามร สิริกรรณะ ได้ทำการจำลองการสอบสัมภาษณ์ เพื่ ...
2018-06-18 13:37:49
Current News