Home > Event

เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  4 ...
19 Mar 18 - 24 Apr 18
ชำระค่าหนังสือแบบเรียนและซื้อชุดนักเรียน
ชำระค่าหนังสือแบบเรียนและซื้อชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษา ...
9 Apr 18 - 11 Apr 18
โ่ครงการรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
โ่ครงการรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม โดยมีอดีตผู้อำนวยการ อาจาย์ ที่เกษียณอา ...
11 Apr 18
โครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนที่เรียนปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2561 ...
20 Apr 18
รับหนังสือแบบเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6
กำหนดการรับหนังสือแบบเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 โครงการความเป็นเลิศทางภาษา (GEP)รับหนังส ...
23 Apr 18 - 27 Apr 18
สอบปรับพื้นฐาน
สอบวัดความรู้ในการเรียนปรับพื้นฐาน ...
24 Apr 18
ค่ายนักเรียนใหม่
ค่ายนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ...
25 Apr 18 - 27 Apr 18
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 256 ...
15 May 18 - 15 Oct 18
Current event