Good learning, basic adjustment 2019


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

โครงการ

ชั้น

แผนการเรียน

คะแนนรวม 

(ร้อยละ)

1

ด.ช.สภัสอนนตะชัย

EP

1

-

83.50

2

ด.ญ.นานานาคามูระ

EP

1

-

83.00

3

ด.ช.ธนัชวีณ์ธนพสิฐพงศ์

EP

1

-

81.50

4

ด.ช.สถาพรสุขร่วม

GEP

1

-

80.70

5

ด.ช.ณภัทรเอื้อมงคลานนท์

GEP

1

-

80.50

6

ด.ช.ญาณวุฒิอปริมาณ

GEP

1

-

80.40

7

ด.ญ.อพริลดาวัฒนาศรมศิริ

GEP

1

-

80.40

8

ด.ญ.พริมากลิ่นสุคนธ์

EP

4

คณิต-วิทย์

72.14

9

ด.ญ.ชนม์สิตาหงษ์อนุรักษ์

EP

4

คณิต-วิทย์

72.10

10

ด.ญ.มนรวีเธียรวงศ์เสถียร

EP

4

คณิต-วิทย์

71.20

11

ด.ญ.เบญญาภาชูเลิศ

EP

4

คณิต-อังกฤษ

72.00

12

ด.ญ.โชติกาไชยยงยศ

EP

4

คณิต-อังกฤษ

71.90

13

ด.ญ.พรวภิรมย์อารีประชาภิรมย์

EP

4

คณิต-อังกฤษ

70.30

14

ด.ญ.พิชชากรโอภาสสุริยัน

GEP

4

คณิต-วิทย์

72.40

15

ด.ช.ณัฐดนัยยังตรง

GEP

4

คณิต-วิทย์

68.90

16

ด.ญ.ณุทยางามสะอาด

GEP

4

คณิต-วิทย์

63.90

17

ด.ญ.ฤทัยรัตน์ชมฉ่ำ

GEP

4

คณิต-อังกฤษ

66.70

18

ด.ช.ธนาเสงี่ยมโคกกรวด

GEP

4

คณิต-อังกฤษ

64.20

19

ด.ญ.ณิชากรบุญยืน

GEP

4

คณิต-อังกฤษ

63.40

20

น.ส.มนัสพรทรงความดี

GEP

4

อังกฤษ-จีน

73.30

21

ด.ญ.ณัฐณิชาจันทวงษ์        

GEP

4

อังกฤษ-จีน

69.40

22

ด.ญ.พลอยชมพูทิตวรรธนะ

GEP

4

อังกฤษ-จีน

69.30