Course Outline Science (Upper Level)


โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยบศึกษาตอนปลาย

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
ดาวน์โหลด วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย พื้นฐาน.pdfวิทยาการคำนวนแนวการสอน วิทยาการคำนวณ ม.ปลาย.pdf