Home > News > SD New > ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดเรียงความและประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ และเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดเรียงความและประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ และเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-12-18 16:05:20

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า ๑๐๐๐ คน และโครงการประกวดเรียงความและประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ โดยโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๑๑ โรงเรียน โดย นส.ภัทรนันท์ รัตนบำรุงวงศ์ ม.๖/๒  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการเขียนเรียงความ

นักเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมแข่งขันประกวดเรียงความและประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๑

          ๑. น.ส.รชยา  เพิ่มสินทวี   ม.๖/๒

          ๒. น.ส.ภัทรนันท์  รัตนบำรุงวงศ์  ม.๖/๒  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

          ๑. ด.ญ.ญาณิศา อุ่นจิตต์พันธ์  ม.๒/๓

          ๒. ด.ญ.ปณฎา  บุญไชยะ  ม.๑/๓

          ๓. ชานนท์  ชะนะมา  ม.๓/๑

          ๔. น.ส.ปวันรัตน์  เชาว์แล่น  ม.๖/๖

          ๕. น.ส.พิชญภา  แก้ไวยุทธิ์  ม.๖/๖

          ๖. น.ส.นพคุณ  อย่างงาม  ม.๖/๔