Home > News > SD New > Essay/Pictures Drawing Competition Project for Scholarships.
Essay/Pictures Drawing Competition Project for Scholarships.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:18

 

โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)”

 

ประเภทการแข่งขัน

1. การแข่งขันเขียนเรียงความ  โดยนำหลักพุทธธรรมการดำเนินชีวิตมาร้อยเรียงให้ถูกต้องตามศิลปะการใช้ภาษา  

หัวข้อเรื่อง “กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ”

      คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๔ -ม.๖)

2. การแข่งขันเขียนวาดภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้พุทธธรรมเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขในสังคม

หัวข้อเรื่อง “กิจกรรมจิตอาสา ทาความดีด้วยหัวใจ”

      คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ -ม.๓) 


วัน / เวลา / สถานที่จัดการแข่งขัน 

แข่งขันในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ –๑๔.๓๐ น.(รายละเอียดดังกำหนดการ) ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร ๑๔ (ชั้น ๔)

 

****สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑***

 *หมายเหตุ กำหนดการเข่งขันตรงกับการจัดงานครบรอบ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ไม่มีที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน กรุณาเผื่อเวลาการเดินทางและเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ

ส่งใบสมัครได้ที่ 


Download รายละเอียดโครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา.pdf