Home > News > SD New > ขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
ขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-17 18:10:08

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับท่าน กร ทัพพะรังสี  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสุนันทา  ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร ๑๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา