Home > News > SD New > พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-15 16:18:11

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ในครั้งนี้