Home > News > SD New > Saturday Extra English Class Academic year 2018
Saturday Extra English Class Academic year 2018

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-05-18 17:29:54

โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นการฝึกทักษะการฟัง การสนทนาทั่วไป ทำความเข้าใจหลักไวยากรณ์ และฝึกฝนการเขียนบทความ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ (17 พ.ค. 61) เป็นต้นไป เริ่มเรียนวันแรกวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงาน EP อาคาร 12 ชั้น 2 (ตึกโครงการภาคภาษาอังกฤษ)