Home > News > SD New > กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-11-24 12:07:14

        โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้าน ภาษาอังกฤษ English breakfast และ Intensive ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้ดำเนินการมา อย่างต่อเนื่องโดยในกิจกรรม English breakfast จัดสอนในเวลา 7.15 - 7.45 น. ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ โดยแบ่ง นักเรียนเป็นกลุ่มย่อยเรียนรู้กับอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ส่วนกิจกรรม Intensive นั้นจะจัดสอนในช่วงพัก กลางวันหลังจากนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วซึ่งสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติและอาจารย์ชาวไทยที่มี ทักษะด้านภาษาอังกฤษดีมากโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเช่นกัน Intensive เน้นการพัฒนาด้านการพูดสื่อสาร ซึ่งวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรม English breakfast และ Intensive นั้นเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานและฝึกฝนพัฒนาทักษะด้าน ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะทั้งด้านการพูด อ่าน และเขียน