Home > Announcement > School Letter
School Letter

Announcement for the 80th anniversary of Suan Sunandha Rajabhat University
Suan Sunandha Rajabhat University celebrates the 80th anniversary of the establishment of Suan Sunan ...
2018-11-06 12:23:59
The SD-SSRU School's Calendar
ดาวน์โหลด แจ้งกำหนดการทางวิชาการของโรงเรียน.pdf ...
2018-10-17 16:55:55
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ป.1 - ม.6
ดาวน์โหลดเอกสาร  ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง.pdf ...
2018-07-31 19:14:04
ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านกีฬา
ดาวน์โหลดเอกสารขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านกีฬา.pdf ...
2018-07-20 18:21:31
แจ้งกำหนดการทางวิชาการของโรงเรียน
ดาวน์โหลด แจ้งกำหนดการทางวิชาการของโรงเรียน.pdf ...
2018-06-26 17:26:24
ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
ดาวน์โหลดเอกสาร  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษานอกสถานที่.pdf ...
2018-06-26 12:03:27
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
จดหมาย เชิญประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4.pdf ...
2018-05-23 09:45:33
แจ้งการรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร  แจ้งการรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ...
2018-05-17 18:50:36
ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายนักเรียนใหม่
ดาวน์โหลดเอกสาร  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายนักเรียนใหม่.pdf ...
2018-04-23 10:27:31
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
ดาวน์โหลดเอกสาร  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน.pdf ...
2018-04-18 10:30:08
Archive Announcement